KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde l:
“Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Derneği adıyla merkezi Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, SOS Bölgesi, Mehmet Ali Akpınar Sokağı – Lefkoşa’da olan dernektir. Haberleşme adresi: Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, SOS Bölgesi, Mehmet Ali  Akpınar sok. LEFKOŞA.

AMAÇLAR:

Madde 2:
Derneğin başlıca amacı Kıbrıs Türk basını ve Kıbrıs genelinde ayrıca evrensel bir ölçekte gazetecilik mesleğini korumak, geliştirmek, gazetecilerin saygınlığını ve mesleki disiplinleri ilerletmek, medya etik değerlerine sahip çıkmak, gazetecilerin eğitimine ve dayanışmasına insan haklarının gelişmesine, özellikle ifade özgürlüğünün ve bilgi edinme hakkının gelişmesine, ayrıca kamusal yarar odağında toplumsal gelişmelere duyarlılık göstermektir.

Gazeteciler Birliği Derneği bu amacın gerçekleşebilmesi için şu çalışmaları yapar:
A- Mesleki dayanışmayı sağlar.
B- Üyelerin mesleklerini en iyi şekilde icra etmeleri için etkinlikler düzenler, maddi ve manevi yardımlarda bulunur.
C- Meslek mensuplarının gelecek güvencelerinin ve sosyal güvencelerinin sağlanması konusunda girişimlerde bulunur, hak ve özgürlüklerini kollar ve korur.
D- Basın mesleğinin etik ve onurunun korunması ve gelişmesi yönünde hizmet verir.
E- Üyelerinden çalışan ve çalıştıranların karşılıklı hak ve yararlarını meslek dayanışması çerçevesinde uzlaştırmaya çalışır.
F- Mesleki hak ve özgürlüklerin savunulması için gazeteciliği kamu makamları ve diğer kuruluşlar önünde temsil eder, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında benzer örgütler ile işbirliği ve güç birliği yapar.
G- Üyelerin ülke içinde ve dışında yapacağı mesleki temaslarda kolaylıklar sağlar, benzer kuruluşlarla ilişkilerin gelişmesi yönünde işbirliğinde bulunur.

Derneğin amaçlarına uygun, aşağıda belirtilen her türlü etkinlik ve faaliyetler düzenlemek

 

Açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar ve atölye çalışmaları düzenlemek vb. her türlü toplantı ve gösteriler yapmak, konserler düzenlemek, sergiler açmak, her türlü (yazılı, sözlü, müzikli ve görsel) yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak, kutlamalar yapmak;

 

Amacın gerçekleştirilmesi için, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için, amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, derneği ve faaliyetlerini tanıtmak üzere internet sitesi kurmak;

 

Amacın gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak;

Amaç konusuna uygun olarak, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak. Bu hakları tesis edebilme, kaldırabilme ve değiştirebilme yetkilerine sahip olmak;

 

Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için veya derneğin mal varlığı sahibi olabilmesi için bina inşa etmek, yaptırmak veya kiralamak veya satın almak veya satın almak için veya yapım için resmi, yarı resmi, özerk ve özel kuruluşlar ile gerçek  ve tüzel kişilerden bağış niteliğinde para, mal ve hak almak, tahsis ve ödenek kabul etmek.Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir; yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara üye olabilir.  Derneğin, şu anda her hangi bir şubesi bulunmamaktadır. Ancak dernek Şub açmaya karar vermesi durumunda, açılacak olan şubenin çalışma esasları,gelir gider düzenlemeleri Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Dernekler Yasası veya onun yerini alan yasada gösterilen diğer tüm faaliyetleri de yapabilir.

 

Derneğin amaçlarının gerçekleşebilmesi için dava açmak

 

DERNEĞİN ÜYELERİ:

Madde 3:
Derneğin iki türlü üyesi vardır. Asli Üye, Fahri Üye

1-ASLİ ÜYE:
A- Düzenli bir şekilde günlük, süreli, yazılı, görüntülü, sesli, elektronik veya dijital bir basın ve yayın organında kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve işi ile başlıca geçim kaynağı bu olan sarı basın kartı sahipleri; ( Sarı Basın Kartı alma hakkından diğer tüm şartlara haiz olmasına rağmen sadece işverenin ihmali nedeniyle mahrum bırakılan kişi, Basın Kartı Komisyonu’ndan alınan görüş sonrasında yönetim kurulunun kararı ile üyeliğe kabul edilebilir. Bu durum hiçbir koşulda 1 yılı aşamaz.)
B- Devlet kuruluşlarında yukarıdaki tanıma uygun olanlar;
C- Sürekli basın kartı sahipleri;
D- İki yılını meslekte doldurmuş olan Fahri Üyelerden esas mesleğini bırakıp basın mesleğinde sürekli çalışmayı seçenler.

2- FAHRİ ÜYE:
A- Esas meslekleri başka olup da basın mesleğine fiilen katkı koyanlar,
B- Radyo ve televizyonlarda haber spikerliği ve / veya gazetecilik mesleğine destek verecek şekilde operatör vb. görevlerde yer alanlar.

Madde 4:
Asli üye olabilmek için aşağıdaki koşullara sahip olmak gerekir:
A- KKTC vatandaşı olmak; ve / veya KKTC’de daimi ikamet iznine sahip ve / veya kesintisiz en az 6 yıl süreyle çalışma ve / veya ikamet izniyle bulunan 18 yaşını tamamlamış yabancı gerçek kişiler.
B- Yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymemiş olmak;
C- Gazetecilik mesleğinde 6 ay kesintisiz çalışmış olmak;
D- Benzeri başka bir kuruluşa üye olmamak. (Sendikalar ve basın mesleği içindeki uzmanlık gerektiren kuruluşlar bunun dışındadır.)
Madde 5:
Derneğe asli üye olmak isteyenler meslekteki çalışma sürelerini kanıtlayan bir belge, asli üyelerden ikisinin yazılı tavsiyeleri ile Yönetim Kurulu’na başvurarak üyeliğe kabullerini isteyebilirler. Yönetim Kurulu, dilekçe sahibinin durumunu on gün içinde görüşür ve karara bağlar.
Yönetim Kurulu kararını, gerekçeleri ile ilgili evrak ile birlikte Onur Kurulu’na iletir. Onur Kurulu bir hafta içinde durumu görüşür, Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu da bu kararı başvuruda bulanana bir hafta içinde duyurur. Başvuruda bulunanın üyeliğe kabulü halinde söz konuşu kişi, karardan sonra bir ay içinde giriş aidatı olarak ilk aidatını ödemek zorundadır.Üyelik başvurusu reddedilenler, üyelik için gerekli koşulların oluşmasıyla yeniden asli üyeliğe başvuruda bulunabilir.

Madde 6:
Fahri üyelik için kişiler şahsen başvurabileceği gibi yönetim kurulu tarafından da aday
gösterilebilirler. Başvuruların değerlendirilmesinde izlenen yöntem, asli üyelikte olduğu gibidir. Fahri üyeliğe kabul edilenler bir ay içinde bir defayla sınırlı olmak üzere giriş aidatını ödemek zorundadır. Giriş aidatı bir aidat ücreti içerir. Fahri üyeler daha sonra üyelik aidatı ödemez. Fahri üyeliğe kabul edilmeyenler, gerekli koşulların oluşmasıyla yeniden başvuruda bulunabilirler.

ÜYELİK SIFATININ YİTİRİLMESİ:

Madde 7:
Derneğe üye olmak için gerekli üyelik niteliklerini yitirenler ayrıca  3 ay süre ile aidatını ve diğer borçlarını, Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen verilen bir aylık süre içinde de ödemeyenler, asli üyelikten çıkarılır.Üyelikten çıkarılan kişiye bu yönde yazılı bildirimde bulunulur. Bildirimin ardından üyeliğe ilişkin uygulama yürürlüğe girer. Gerekli koşulların oluşması ve geçmişe yönelik borçlarını ödemesi halinde ise yeniden başvurmaları halinde 3 ay bekleme süresinden sonra asli üyeliğe kabul edilebilirler.

Madde 8:
Gazeteciler Birliği Derneği’nden çıkan ve /veya  çıkarılanlar Derneğin sağladığı maddi katkılardan yararlanamaz.

DERNEĞİN ORGANLARI:
Madde 9:
Derneğin organları şunlardır:
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Onur Kurulu
4- Denetçiler Kurulu

Madde 10:
Genel Kurul:
Genel Kurul, Derneğin en yüksek organıdır. Dernekle ilgili her türlü kararı almaya yetkilidir. Genel Kurul, Derneğe karşı tüm yükümlülüklerini yerine getiren asli üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılacak nihai üye listesini, Genel Kurul’dan 48 saat önce Derneğin resmi yayın mecralarında ya da doğrudan üyelere ilan eder ve bu liste değiştirilemez.
Olağan Genel Kurul 2 yılda bir Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla toplanır.
Yönetim Kurulu asli üyelerin en az yarıdan bir fazlasının yazılı isteği olması halinde  Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler ve istenmesi halinde Dernek üyelerine dağıtır, Genel Kurul günü ise toplantıya katılanlara sunar. Genel Kurul’a toplantı tarihinden en az üç ay önce Derneğe üye olan ve Derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş asli üyeler katılabilir.

 

Madde 11:
Olağan ya da olağanüstü genel kurullar Yönetim Kurulu tarafından, gündem belirlenerek ilan edilen tarihte ve yerde yapılır. Olağan ve olağanüstü toplantı için çağrı an en az 15 gün önce yapılır. Olağan ve Olağanüstü toplantılar salt çoğunluk ile gerçekleştirilir.Toplantıda salt çoğunluk olmaması halinde Dernek Başkanı ya da vekili genel kurula yarım saat ara verdiğini açıklar. Verilen aradan sonra toplantıya katılanların nisap teşkil ettiği kabulü ile genel kurul mevcut üyelerle gerçekleştirilir. Karar, hazır olan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Madde 12:
Genel Kurul’da önceden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen gündem maddeleri görüşülür.

Madde 13:
Genel Kurul toplantısı, Dernek Başkanı ya da Başkan vekilince açılır. Yapılan üye belirleme işleminden sonra üyeler arasından bir başkan ve iki sekreter seçilerek divan oluşturulur. Toplantı, bu divan tarafından yönetilir.

Madde 14:
Tüzüğün değiştirilmesi ve yorumu; Dernek işlemleri ve hesaplarının incelenmesi; Dernek bütçesinin onaylanması; Yönetim Kurulu; Onur Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul tarafından yapılır.
Derneği Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve  Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ve/veya diğer resmi kurumların yönetim kurullarında resmi olarak temsil edecek üyeler Genel Kurul tarafından seçilir, ancak Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olur. Bu temsilciler Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü zamanlarda Yönetim Kurulu’na rapor vermek ve Yönetim Kurulu ile birlikte çalışarak temsiliyette ortak strateji belirlemek zorundadırlar. Derneği, Genel Kurulun seçtiği TAK ve BRTK  ya da bir başka kurumda temsil edecek kişilerin tüzüğe aykırı davranmaları halinde Yönetim Kurulu görevden alınmaları talebi ile 15 gün içinde genel kurulu toplantıya çağırır. Bu toplantıda görevden alınması istenen kişilerin göreve devam edip etmeyeceğine, eğer göreve devam etmemesi yönünde karar alınırsa yerlerine kimlerin aday olabileceğine Genel Kurul karar verir ve bir başka toplantı günü belirlenir. Düzenlenen ikinci toplantıda Genel Kurul, Derneği TAK ve BRTK  ya da bir başka kurumda kimin temsil edeceğine oy çokluğu ile karar verir. Derneği TAK VE BRTK da temsil edecek üyeler Yönetim Kurulunun çağrısı ile seçim gündemi ile yapılacak genel kurul ilanından başlayarak 24 saat öncesine kadar temsilciliklere aday olabilirler. Adaylar şahsen dernek yönetim kuruluna yazılı başvuru ile aday olurlar.
TAK ve BRTK ya da bir başka kurumda yönetim kurulu üyeliklerine seçilenler Genel Kurul aksi bir karar vermediği sürece görev sürelerini tamamlarlar. Görevden alınan birisinin yerine seçilen kişi geriye kalan görev süresini tamamlar.
TAK ve BRTK’nın haricindeki temsiliyetlerde, kendi özel yasasıyla temsiliyet gerektirmeyen durumlarda, Yönetim Kurulu kendi içinden ya da üyelerden birini temsilci olarak atar.
Derneğin feshedilmesine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul kararları Başkanlık Divanınca iki suret halinde düzenlenir ve yeni Seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

Madde 15:
Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşur. İki yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak isteyenler ilan edilen Genel Kurul tarihinin bir hafta öncesinden, adaylıklarını yazılı başvuru ile mevcut Yönetim Kurulu’na yapar. Aday başvurusu Genel Kurul tarihinden 24 saat önceye kadar yapılabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul öncesinde adayları açıklayarak üyelerin bilgisine getirir. Yönetim Kurulu adaylarının 9’dan fazla olması durumunda Genel Kurul’da gizli oylama yapılır. Genel Kurul’a katılanlar, mühürlü pusulalar üzerine en az 9 adaya oy verecek şekilde tercih yapar. 9 Adaydan az ve/veya fazla adaya oy verilmiş pusulalar, geçersiz kabul edilir. Yeterli yönetim kurulu adayı olmaması durumunda Divan yetkilendirilir.

 

Oylama sonucuna göre bunları takip eden 2 aday da yedek üye olarak seçilmiş olur. Yönetim Kurulu’na aday olanların sayıları gerekli sayıyı aşmaması halinde oylama açık yapılır.

 

Denetleme ve Onur kurulları için ise seçimler Genel Kurul’da aday gösterilen isimler üzerinden açık oylama ile yapılır.

 

Görevden ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerine, yönetim kurulu başkan veya vekili tarafından, oy sırasına göre yedek üyeler en geç 8 gün içerisinde yönetim kurulu üyeliğine davet edilir. Yönetim Kurulu’ndan istifa edenlerin yerine yedek üyelerin çağrılması ile de sayı 9 kişiyi bulmazsa geriye kalan yönetim kurulu en az yedi kişi ile görevini sürdürür. Bu kişiler, boşalan yönetim kurulu üyeliği veya yönetim kurulunun tümünün yenilenmesi için olağanüstü genel kurul isteyebilirler.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir sayman, bir örgütlenme sekreteri, bir eğitim sekreteri, bir dış ilişkiler sekereteri iki de faal üye seçer. Yeni yönetim kurulu, programını en geç 30 gün içinde hazırlar ve üyelere bildirir. Olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulunun görevi, tüzüğe göre yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında sona erer.

 

NETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 16:
Yönetim Kurulu birliğin tüm işlerini tüzük ve genel kurulun kararları çerçevesinde düzenler. İdare ve yargı organları katında Derneği temsil Yönetim Kurulu’nun görevlerindendir. Yönetim Kurulu, genel kurul kararları ile seçilen kurul üyelerinin kimlik bilgilerini ve görevlerini 10 gün içinde ilgili makama bildirir.
Yönetim Kurulu, çalışmalarını daha düzenli ve verimli yürütebilmek amacıyla gerekli gördüğü hallerde çalışma komisyonları oluşturur. Bu komisyonlar doğrudan yönetim kuruluna karşı sorumlu olur ve çalışma süreleri de yine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek üyelerine yapılacak sosyal yardımlar günün koşullarına ve Derneğin maddi durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu’nu herhangi bir organizasyon ve faaliyette Yönetim Kurulu üyeleri aksi bir karar almadıkça Dernek Başkanı temsil eder. Başkan, Derneği bağlayıcı ya da herhangi bir şekilde ilgilendirecek her türlü evrakı Yönetim Kurulu’nun onayı ile imzalar; Yönetim Kurulu toplantılarında gündemin hazırlanmasında Genel Sekreter’e görüş belirtir.
Genel Sekreter yönetim kurulu kararlarını yürütür, idari işleri düzenler, toplantılarda gündemi belirler.
Başkandan sonra Dernek adına bildirimde bulunmak veya resmi evrakı imzalamak Genel Sekreter’in görevlerindendir. Örgütlenme Sekreteri, Derneğin örgütlenmesinden sorumludur ve üyelerin her türlü sorunu ile ilgilenir. Eğitim Sekreteri, Dernek üyelerinin mesleki gelişimine katkı koyacak etkinliklerden sorumludur.
Başkan Vekili, Başkan’ın bulunmadığı toplantılarda veya Başkan’ın yurtdışında olması halinde onun görevlerini üstlenir. Faal Üyeler, yapılacak işlerde doğrudan görev alan kişilerdir. Yönetimdeki tüm üyeler, çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Madde 17:
Gazeteciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu süreli veya süresiz yayın çıkarmak hakkına sahiptir.

NETİM KURULU ÜYELİĞİNİN DÜŞMESİ:

Madde 18:
Yönetim Kurulu’ndan izin almadan ve geçerli bir mazereti bulunmadan üst üste 3 toplantıya katılmayan Başkan ve üyeler Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerinin yazılı uyarısına rağmen devamsızlıkta direnirlerse, bu sıfatları düşer.

DERNEĞE KARŞI TARAF OLMAMAK:

Madde 19:
Yönetim Kurulu üyeleri Dernek girişimlerinden ve çalışmalarından herhangi bir şekilde hizmet karşılığı maddi çıkar elde edemezler. Başkan ve üyeler Yönetim Kurulu karşısında maddi çıkar sağlanmasına ilişkin işlerde taraf olamazlar.

ONUR KURULU:

Madde 20:
Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asli üyeden oluşur. Onur Kurulu üyeliklerine seçilebilmek için meslekte en az 10 yıl çalışmış olmak gerekir. Onur Kurulu’na bir de yedek üye seçilir. Onur Kurulu’ndan bir kişinin ayrılması durumunda yedek üye görev yapar. Yedek üye görevdeyken herhangi bir istifa olursa Onur Kurulu en az 2 üye ile görev süresini tamamlar. Onur Kurulu’nda tek üye kalması halinde boşalan üyelikler için olağanüstü genel kurula gidilir.
Onur Kurulu aşağıdaki görevleri yapar,
1- Derneğe üyelik için yapılan başvurular konusunda Yönetim Kurulu kararını onaylamak veya   reddetmek;
2- Dernek üyeleri arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkların çözümlenmesi için girişimde bulunmak;
3- Mesleğin onuruna yakışmayacak şekilde hareket edenler ile Derneğin amaçlarına ve kararlarına aykırı hareket eden ya da Derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle, mesleğin saygınlığını kötüye kullandığı iddia edilenlerle ilgili, gerekli işlemleri yapmak. Yukarıdaki haller, şikayet veya ihbar şeklinde Yönetim Kurulu’na aktarılınca Yönetim Kurulu durumu kendi görüşünü de ekleyerek Onur Kurulu’na bildirir. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun bildiriminden sonraki iki gün içinde toplanır. Onur Kurulu kendisine verilen dosyayı 10 gün içinde inceler ve olayı soruşturarak karara bağlar. Soruşturmanın bitirilmemesi halinde durum, gerekçesiyle karar defterine yazılır, süre Yönetim Kurulu’nun onayı ile 10 gün daha uzatılır. Karar bu 10 gün içinde mutlaka verilir. Onur Kurulu karardan önce hakkında şikayet yapılan veya ihbarda bulunulan üyenin sözlü veya yazılı savunmasını da alır.

 

Madde 21:
Onur Kurulu, üyelerin tümüyle toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Kurul, incelediği olayın derecesine göre hakkında şikayet yapılan veya ihbarda bulunulan üye için ihtar, geçici ya da sürekli ihraç cezaları verebilir. Onur Kurulu kararı ile cezalandırılan üye, bu cezaya ilk olağan genel kurul toplantısında itiraz edebilir, itirazın gündeme alınması halinde yapılacak görüşmelerden sonra Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.
DENETÇİLER KURULU:

Madde 22:
Denetçiler Kurulu Genel Kurul tarafından üyelerin salt çoğunlunca seçilen 3 asli üyeden oluşur. Bir de yedek üye seçilir. Denetçiler Kurulu’ndan herhangi bir üyenin istifa etmesi veya başka bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yedek üye görev yapar. Yedek üye görevdeyken herhangi bir istifa olursa, Denetçiler Kurulu 2 üye kalana kadar görevini sürdürür ancak tek üye kalması halinde boşalan üyelikler için olağanüstü genel kurula gidilir. Boşalan Üyeliklere seçilenler olağan genel kurula kadar görev yapar. Denetçiler Kurulu, Derneğin hesaba ilişkin durumunu genel kurullardan önce incelemek, incelemelerin sonucunda düzenleyeceği raporu yönetim kuruluna vermek ve devre sonunda hesaba ilişkin işlemler üzerinde düzenleyeceği raporu genel kurula sunmakla görevlidir.
Denetçiler yukarıda belirtilen ilke ve yöntemlere uygun olarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:
Madde 23:
Asli üyeler Derneğe yönetim kurulunca belirlenen aidatı vermekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde bu rakamı bir takvim yılında enfazla bir kez ve yüzde yüzü aşmayacak oranda artırabilir.

 

Madde 24:
Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır.
1. Üyelerden alınacak giriş ve aylık aidat;
2.Derneğe yapılacak bağışlar,kira,  düzenlenecek piyango, gezi ve benzeri toplantılarla eğlencelerden elde edilecek gelirler;
3. Diğer gelirler.
TUTULACAK DEFTERLER:
Madde 25:
Gazeteciler Birliği Derneği’nde aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:

A- Üye Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, üyeliklerinin başlama tarihleri ve mesleki bilgiler bu deftere yazılır.

B- Karar defteri: Yönelim Kurulu’nun kararları tarih ve sıra numarası ile bu deftere yazılır. Toplantıda hazır bulunan üyeler, kararı imzalamak zorundadır. Muhalefeti olan üyelerin bu gerekçeleri belirtilir.

C- Gelen ve giden evrak defteri: Derneğe gelen ve birlikten gönderilen evrak tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve gönderilen evrakın kopyalarının özel dosyalarda saklanması zorunludur.

D- Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan tüm paralar, tarih ve kaynakları ile Dernek adına yapılan giderler de tarih ve yerleri ile açık olarak bu deflerde düzenlenir.Dernek giderlerinin, usulüne uygun, kanıtlanmış evrakla yapılması gerekir.

Gelir ve giderleri gösterir belgelerin kopyaları ve asılları, özel şekilde korunur. Derneğin hesaba ilişkin işlerinin yürütülmesinden ve defterlerin tutulmasından, makbuz ve evrakın saklanmasından Yönetim Kurulu’na karşı Sayman sorumludur.
Genel Kurul’a karşı sorumluluk Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu Genel Kurula sunulacak bilanço ve kesin hesap raporlarını düzenler.

Üyelik aidatları için Derneğin ismini taşıyan Maliye Bakanlığı’ndan onaylı 2 veya 3 kopyalı gelir belgesi (makbuz) kullanılır. Kişinin adı ve /veya bağlı bulunduğu kurumun adresi makbuzun köküne veya karbon kopyasına kaydedilecektir.

Üyelik aidatları dışında tüm gelir ve giderler için Derneğin ismini taşıyan Maliye Bakanlığı’ndan onaylı 2 veya 3 kopyalı gelir belgesi (makbuz) kullanılır. Bu makbuz Kaymakamlık tarafından mühürlenir. Ancak, bağışı yapan kişi tarafından, mühürlü bir zarfa (muhafazaya) konmuş bir meblağ, yalnızca tutanağa geçirilir.

Makbuzların basılacağı basım evi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

E- Demirbaş Eşya Defteri: Dernek Saymanı’nca Derneğe ait tüm taşınır malları sıra numaraları ve cinslerine göre açıkça gösteren bir demirbaş eşya defteri tutulur.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 26:
Tüzük, olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantısına katılan asli üyelerin üçte ikisinin oyu ile değiştirilir.

 

DERNEĞİN FESHİ:

Madde 27:
Derneğin kendini feshedebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerden en az üçte ikisinin toplanması koşuldur. Yapılacak toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üyeler ikinci kez toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda gelen üyelerle feshetme işleminin yürütülmesi mümkündür. Fakat bu görüşmeler sonunda Derneği feshetmek için hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin bu yönde oy kullanması zorunludur. Feshetme ile ilgili genel kurul kararı, genel kurula başkanlık eden kişi tarafından ilgili makama bildirilir.

Madde 28:
Dernek  feshedildiği takdirde bütün varlığı iş bu derneğe benzer amaçlar güden  bir derneğe devredilir.

 

 

 

 

 

 

 

KIBRIS TÜRK GAZETECİLER BİRLİĞİ KURUCULARI:

 

İSİM-SOYAD                                                                    

Ahmet Akar                  

 Bilbay Eminoğlu

 Cafer Elgin

 Cemal Togan

 Emine Akil

 Emir Ersoy

 Erdal Gökhan

 Güneş Mevlut

 Göral Tanova

 Hakkı Yazgan

 Hüsrev Çağın

 İsfendiyar Altuğ

 Kemal Aşık

 Mehmet Akar

 Mehmet Ali Akpınar

 Mehmet Erbulut

 Mustafa Avşaroğlu

 Nurper Moreket

 Özcan Özcanhan

 Özer Hatay

 Reşat Akar

 Sadettin Celaleddinoğlu

 Sadi Togan

 Selçuk Nalbant

 Sermed Emin

Süleyman Ergüçlü

 Ümral Akpınar

Ünal Ersoy

Facebook'ta Biz